More options

Best
solution

10:27AM

Budapest

May15

ÁLTALÁNOS JOGI FELTÉTELEK ÉS INFORMÁCIÓK

A www.saxumrt.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

INFORMÁCIÓK

A Saxum Corporate Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-045392, a továbbiakban: Saxum) minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Saxum az internetes weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Saxum sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Saxum nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.saxumrt.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A Saxum nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Saxum nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Saxum weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Saxumnak elfogadja, hogy a Saxumnak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Saxum az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

SZERZŐI JOG

A Saxum weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Saxum kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Saxum a fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat jogi következményekkel járhat.

ADATVÉDELEM

Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Saxum Corporate Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-045392, a továbbiakban: Saxum) számára. A Saxum az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A Saxum bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról szóló jogszabályok keretei között kezel.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a Saxumhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Saxum - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

ADATOK FELVÉTELE

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások (pl. álláshirdetésre jelentkezés) igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím) szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Saxum tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

A Saxum a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, - személyes adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg:

• a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),

• domain-név (URL),

• a hozzáférés adatai,

• az ügyfél file lekérés (file név és URL),

• a HTTP válaszkód,

• a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,

• a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,

• a látogatás időpontja,

• a megtekintett oldalak adatai, illetve

• a használt böngészőprogram neve.

Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimálása érdekében.

ADATOK FELHASZNÁLÁSA, TOVÁBBÍTÁSA

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Saxum az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Saxum az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.

ADATBIZTONSÁG

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Saxum kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

TÁJÉKOZTATÁS

Írásbeli kérés esetén a Saxum tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Saxum weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Saxum nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

General legal conditions and information

By opening the websites accessible at www.saxumrt.hu or any of its pages you accept the conditions listed herein. In case you do not agree to those set forth below, please do not open our websites.

Information

Saxum Corporate Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-045392, a hereinafter: Saxum) do their utmost to ensure the accuracy of information transferred at the internet websites of Saxum upon the date of uploading. Notwithstanding the above, Saxum shall not undertake warranty, either expicit or implied, for information provided at this website, and reserves the right to make any change or correction of, or delete, the website or the information thereon in whole or in part, without giving notice thereof. Saxum shall not accept responsibility for any inaccuracy or incompleteness of the website.

On the basis of information at www.saxumrt.hu website any decision passed by a user shall be on his/her own risk.

Saxum shall not accept responsibility for any loss or damage arising out of the access to, or lack or use of, the website or information provided by the website.

Saxum will not be liable for any damages, losses or costs or expenses arising out of, or the use of, or the inability to use improper operation, operating trouble or any unauthorized change of data by any person, or arising out of the delay in transmission of information, computer virus, line or system failure, or any similar reason.

Any user of the website of Saxum, who provides information to Saxum by using the information of the website shall accept that Saxum has unrestricted rights to such information, and Saxum shall be entitled, upon its discretion, to use such information in any manner. Such information provided by the user shall be regarded as free public information.

Copyright

The websites of Saxum and their content (content being images, sound and text) as well as their arrangement are protected by copyright or trademark. Any use of such content exceeding personal use in any form may not be made without the prior express written consent of Saxum.

You are warned that any use differing from or infringing the terms of Saxum detailed above shall be followed by copyright, civil and criminal consequences.

Data protection

Protection of the personal data provided by you is of key importance for Saxum Corporate Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-045392, hereinafter: Saxum). Any data provided to Saxum through internet shall be protected by it as if those data were otherwise made available.

Saxum shall treat any personal data made available to it during the use of any websites in accordance with the current legislative provisions in respect of informational self-determination.

In case you provide any of your personal data, of your own free will, to Saxum, you agree that Saxum may register and treat such data for the purposes and for a duration required for the type of the transaction.

Recording of data

It is not required to provide your personal data for the purpose of looking at the information at the website. Some services (such as answering a job advertisement) may, however, be used only if personal data (e.g. name, address) are given. In such cases Saxum shall inform you, before recording your data, on the rules of data management, and shall obtain your prior consent to data management, and such consent may at any time be cancelled.

Saxum will provisionally use the following automatically generated information – not containing personal data – for the purposes of technical operation of the website:

• Internet protocol address of the computer (IP-address),

• Domain-name (URL),

• Access data,

• Inquiry of client file (file name and URL),

• HTTP reply code,

• Data of website from where inquiry is made,

• Quantity of bytes used during the visit,

• Date of the visit,

• Data of pages visited, or

• Name of the used browser.

In some cases anonym cookies may also be used in order to optimize the website according to user’s preference.

Use and transmission of data

In case Saxum intends to use the data provided by you for purposes other than the purpose of original data recording, Saxum shall notify the data subject thereof, and obtain his/her prior consent thereto, and afford an opportunity for him/her to cancel such consent at any time thereafter.

Saxum will not transmit any personal data treated by it to any third person, unless such transmission is provided for by legislative provisions, without the prior consent of the data subject thereto.

Security of data processing

In order to avoid unauthorized use of personal data managed by Saxum and to avoid misuse of such data, our Company has taken comprehensive technical and operational safety measures. Our safety procedures have regularly been controlled and improved in harmony with technological development.

Information

Upon your written request Saxum shall inform you on the management of your personal data. You are warned that you may have access to the websites of other companies and organisations from the website of Saxum. Saxum will not be liable either for the content and accuracy of the data at such websites, or for the security of your data. It is recommended for you, in case you use such websites, to be persuaded of the data protection policy of the organisation publishing such websites.

Társadalmi

Felelősségvállalás

CORPORATE SOCIAL

CORPORATE

SOCIAL

CORPORATE

SOCIAL

RESPONSIBILITY

We think in today’s business environment it should be a priority matter to support non-business initiatives. In our view many cultural, social and sport initiatives have a positive effect on the society. Therefore we gladly subsidize many valuable civil programmes and initiatives according our resources.

BÁTOR TÁBOR FOUNDATION

Bátor Tábor is a therapeutic recreation centre for children with cancer and chronic diseases with a lot of fun and adventures. All its programmes are meant to increase children’s confidence. The main aim is to make the campers discover their own possibilities (instead of their limits), and increase their confidence and self-esteem. These are also beneficial to their physical recovery.

KULTÚRPART

The kulturpart.hu online cultural magazine provide a surface for young creators, performers, artists and many other participants of cultural life in Hungary.

KAYAK-CANOE ASSOCIATION (ESZTERGOM)

The association mainly deals with children and young generation. In Komárom - Esztergom county the most promising youth of Kayak - Canoe racers are provided by the club.

Kiemelten fontosnak tartjuk társadalmi kezdeményezések aktív támogatását. Számos kulturális, szociális és sport kezdeményezésről gondoljuk azt, hogy azok pozitív hatást gyakorolnak a mindennapjainkra. Így lehetőségeinkhez mérten örömmel támogatunk értékes programokat és kezdeményezéseket.

BÁTOR TÁBOR ALAPÍTVÁNY

A Bátor Tábor élményterápiát nyújt rengeteg kalanddal, vidámsággal és megerősítéssel daganatos és krónikus beteg gyermekek részére. A tábor minden programja lehetőséget nyújt a gyerekek önbizalmának növelésére. A cél, hogy a táborozók felfedezzék saját lehetőségeiket (és ne a korlátaikat), önbizalmuk, önértékelésük megnövekedjen, amely pozitív hatással van fizikai állapotuk javulására is.

KULTÚRPART

A Kultúrpart online kulturális magazin megjelenési felületet kíván biztosítani a magyarországi kulturális élet szereplőinek, fiatal alkotóknak és előadóknak.

ESZTERGOMI KAJAK-KENU EGYESÜLET

Az Esztergomi Kajak - Kenu Egyesület főként gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozik. Komárom-Esztergom megyében ebből a szervezetből kerül ki a legígéretesebb utánpótlás.

Hírek

News

2016.02.17 – MEGÚJULT WEBOLDALUNK

Ha szeretné látni a különbséget, most még megteheti, a kattintás után: régi Saxum honlap

2016.02.08 – ISMÉT BÁTRAK VOLTAK

Idén 18. alkalommal került megrendezésre a tábor területén a lorem ipsum…

2015.12.05 – LEGELSŐ HÍRÜNK

Lorem ipsum

2016.02.17 – Lorem ipsum…

Lorem ipsum…

2016.02.08 – Lorem ipsum…

Lorem ipsum…

2015.12.05 – LEGELSŐ HÍRÜNK

Lorem ipsum

Services

Szolgáltatások

M&A TANÁCSADÁS

Vállalatértékelés

Vállalatértékesítés

Vállalatfelvásárlás

Tőkebevonás

KONTROLLING SZOLGÁLTATÁS

Vállalati kontrolling

Tulajdonosi kontrolling

SPECIÁLIS VÁLLALATI PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS

Átvilágítás

Finanszírozás-szervezés

Reorganizáció és válságmenedzsment

Cégstruktúra átalakítás

Projektértékelések

M&A

Business valuation

Sale-side M&A

Buy-side M&A

Capital raise

CONTROLLING

Shareholder’s controlling

Management controlling

SPECIAL CORPORATE FINANCE ADVISORY

Due diligence

Bank/Institutional financing consultancy

Reorganization & crisis management

Coordination of corporate restructuring

Project valuation

lorem

ipsum

dolor sit amet

lorem

ipsum

dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

COOPERATION

PROFESSIONAL EXCELLENCE

PROFESSIONAL

EXCELLENCE

PROFESSIONAL

EXCELLENCE

CREATIVITY

EGYÜTTMŰKÖDÉS

SZAKMAI KIVÁLÓSÁG

SZAKMAI

KIVÁLÓSÁG

SZAKMAI

KIVÁLÓSÁG

KREATIVITÁS

SAXUM Corporate Finance Zrt is an independent investment and business consulting company which is operating in the corporate sector. Since its foundation in 2006 it has been focusing on the Central-European market besides its stable presence on the local market.

Our professionals’ significant experience is proved by more than a hundred successful transactions which were managed in the Central-European market. We have comprehensive expertise in the field of sell-side and buy-side M&A transactions, corporate restructuring, as well as other advanced financial consulting projects. Our team is built up of transaction managers and investment analysts and also we cooperate with reputable external auditors, tax expertise and legal network.

Our mission is to create value and to maximise shareholders’ value. In order to do so, during the transactions we provide comprehensive due diligence, risk analyzes, business planning, corporate structuring. After the transactions we are able to contribute to the sustainability of company’s success with business tools and services in the field of management and controlling.

Predictable, rational partnership

Optimized transaction structures,
efficient business solutions

Innovative and customized solutions

A SAXUM Corporate Finance Zrt. független, vállalati szektorban tevékenykedő befektetési és üzleti tanácsadó, amely 2006-os alapítása óta a lokális jelenlét mellett elsősorban a közép-európai piacra fókuszál.

Társaságunk szakembereinek jelentős tapasztalata van vállalatfelvásárlások, vállalatértékesítések, vállalati átszervezések, valamint egyéb speciális pénzügyi tanácsadási projektek terén, melyet több mint száz tranzakció lebonyolítása során szereztek a közép-európai piacokon. Tranzakciós menedzserekből és befektetés elemzőkből álló csapatunk munkáját elismert külső könyvvizsgálói, adószakértői és ügyvédi hálózat támogatja.

Célunk az értékteremtés, a tulajdonosi érték maximalizálása. Ennek érdekében az egyes tranzakciók során végzett átvilágítás (due diligence), kockázatelemzés, üzleti tervezés- és modellezés, cégstruktúra kialakítás, valamint szerződések előkészítésében való közreműködés mellett, a tranzakciók zárását követően vállalatirányítási és kontrolling eszközöket kínálunk a sikeres működés fenntarthatóságának érdekében.

Kiszámítható, racionális partnerség

Optimális tranzakciós struktúrák,
hatékony üzleti megoldások

Innovatív megoldások
egyedi igényekre szabva